Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informujące o rozstrzygniętym
w dniu 20.10.2016 r.postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
na "Modernizacja budynku polegająca na przebudowie łazienek i wykonaniu zabezpieczenia
przeciwwilgociowego w sali prób muzycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach".