Zasady rekrutacji dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2014 / 2015

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach

Zasady rekrutacji dzieci do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach w roku szkolnym 2014/2015

Informacje ogólne:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I biorą udział:

- dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007 r.), którym nie odroczono obowiązku szkolnego,

- dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r), którym nie odroczono obowiązku szkolnego (informacja o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej),

- na wniosek rodziców dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r). pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (deklaracja lub informacja).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły a ubiegające się o przyjęcie do klasy I, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem i kryteriami (wniosek).

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/ w  szkole lub ze strony internetowej – www.sp-pszczolki.intertczew.pl - wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu przez oboje rodziców – w sekretariacie szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

 

Wypełniony wniosek:

- podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,

- podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym.

 

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, a następnie wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu podejmuje dyrektor szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkole obowiązują kryteria określone w ustawie i przez dyrektora szkoły.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu.

W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku.

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Załączniki:

- ZARZĄDZENIE Nr 4

- ZARZĄDZENIE Nr 5

- ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

- WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY